VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 1948/VKSTC-V8

V/v gửi văn bản qua hệ thống

thư điện tử của Ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Công văn số 754/VKSTC-C2 ngày 04/3/2019 củaViện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sử dụng hệ thống thư điện tử của Ngành;

Trong thời gian qua, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) vẫn nhận được báo cáo của một số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi qua hộp thư điện tử Gmail, Yahoo mail... Như vậy, không đảm bảo chế độ mật đối với các loại văn bản nghiệp vụ.

Để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin và xử lý văn bản kịp thời, Vụ 8 đề nghị Viện KSND các tỉnh, thành phố khi gửi báo cáo và các văn bản khác theo quy định đến Vụ 8, phải thực hiện gửi qua địa chỉ hộp thư điện tử của Vụ hoặc hộp thư điện tử của các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên Vụ 8 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định (không gửi văn bản mật qua hộp thư điện tử, Gmail hoặc Yahoo mail..).

Đối với báo cáo tháng, ngoài việc gửi bản báo cáo có dấu đỏ, đề nghị các VKSND địa phương gửi trước 01 bản scan qua hộp thư điện tử của Vụ 8 theo đúng thời hạn quy định (4 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo) để Vụ 8 kịp thời nắm thông tin và khai thác số liệu phục vụ báo cáo Văn phòng VKSND tối cao.

Nhận được văn bản này, đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện KSND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Phòng 8 Viện kiểm sát tỉnh thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Tham mưu tổng hợp của Vụ 8 (số máy lẻ 8.21012) để được hỗ trợ, giải đáp.

(gửi kèm theo Công văn là danh sách hộp thư điện tử của Vụ 8 và các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT- VKSTC (để b/c);

-Văn phòng tổng hợp – VKSTC;

- Cục 2 – VKSTC;

- L­u VT, Vụ 8.

 

TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM

VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

 

 

(Đã ký)

 

Lương Minh Thống

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 40297652
Số người đang xem: 3322