VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 610/VKSTC-V8

V/v sơ kết 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

   Hà Nội, ngày  22  tháng  02  năm 2019

    

 

Kính gửi:  Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân

            các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019, Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 về việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như sau.

1. Thời điểm tiến hành sơ kết từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

2. Nội dung sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (có mẫu hướng dẫn Báo cáo kèm theo).

3. Thời gian gửi Báo cáo sơ kết về Vụ 8, chậm nhất là ngày 31/3/2019.

Trên đây là một số yêu cầu nhằm đảm bảo việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện, hoàn thành báo cáo và gửi báo cáo đúng thời hạn để Vụ 8 tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 

­­

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Bùi Mạnh Cường, PVT-VKSNDTC(để b/c);

- Đ/c Vụ trưởng Vụ 8 (để b/c);

- VPVKSTC (phòng tổng hợp);

- Lưu VT, Vụ 8.

TL. VIỆN TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ,

TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Lê Sính

 

 

Mẫu báo cáo tải về tại đây!

 

 

 

 

 

 

Số lần truy nhập 38207763
Số người đang xem: 1316