Sắp xếp theo ngày
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2018 15/11/2018
Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua 26/10/2018
Lấy ý kiến về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" năm 2018 ngành Kiểm sát nhân dân 02/07/2018
Thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2017 06/02/2018
Quy chế Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan VKSND tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân 25/01/2018
Chỉ thị, Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành KSND năm 2018 10/01/2018
Các quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2017 03/01/2018
Quyết định, danh sách tặng thưởng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế" và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt (theo chuyên đề) năm 2017 08/12/2017
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2017 14/11/2017
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2020 03/05/2017
Hướng dẫn Công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2017 08/02/2017
Kết quả thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2016 06/01/2017
Thông báo số 410/TB-VKSTC Kinh nghiệm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của VKSND tỉnh Lào cai 11/11/2016
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2016 (HD số 24/HD-VKSTC ngày 08/11/2016) 10/11/2016
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 21/10/2016 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.... 25/10/2016
CV 3466/VKSTC-V16 ngày 30/8/2016 V/v thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2016 31/08/2016
Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế", "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2016 18/08/2016
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016 25/01/2016
Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 08/01/2016
Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát năm 2016 08/01/2016
Danh sách khen thưởng trung ương năm 2015 08/01/2016
Danh sách khen thưởng địa phương năm 2015 08/01/2016
Quyết định khen thưởng năm 2015 08/01/2016
LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 09/09/2015
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 09/09/2015
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 09/09/2015
HỆ THỐNG HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 09/09/2015
Số lần truy nhập 34425471
Số người đang xem: 1146